حامیان برنزی

شماره حساب بنیاد فردای بهتر مازندران

بانک ملی :۰۱۰۹۳۷۶۰۰۰۰۰۴

بانک ملت : ۴۸۹۷۲۲۶۱۹۶

کارت بانک ملت : ۸۹۳۱-۷۰۳۵-۳۳۷۹-۶۱۰۴

شبا بانک ملت : IR450120010000004897226196
به نام مدیر عامل