بیانیه ماموریت

بنیاد فردای بهتر سازمان مردم نهادی است که در جهت توانمندسازی تمام ایرانیان داخل و خارج کشور از طریق ارائه آموزش های عمومی و تخصصی با استفاده از کادری متخصص و خلاق و بهره گیری از تکنولوژی های نوین آموزشی فعالیت می نماید.