بیانیه ارزش ها

الف) رعایت اصول چهارگانه فعالیت سمن ها یعنی غیردولتی ، غیرانتفاعی ، غیر سیاسی و داوطلبانه بودن
ب ) قانون مداری
ج ) پایبندی به اصل شفافیت و پاسخگویی
د ) اهتمام به اخلاق حرفه ای
ه ) حفظ کرامت انسان و احترام به حقوق آنها